Grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich spotyka się w kościele Św. Anny przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Grupa powstała w 2005 roku z inicjatywy Krysi Samselskiej, która zwerbowała do tej grupy pierwszych członków głównie z nowoutworzonej parafii Św. Anny oraz z parafii NMP Matki Kościoła i z „Fary”. W pierwszych latach opiekunem grupy był ks. Karol Jabłoński, a animatorką Krystyna Samselska, potem przez pewien czas Grażyna Sopyła, a później Maria Piekut razem z Krystyną Samselską. Grupa udziela się w życiu parafii Św. Anny poprzez: udział w obsłudze Mszy św. środowej, udział w adoracjach, Drodze Krzyżowej po ulicach parafii, Koronce do Miłosierdzia Bożego na skrzyżowaniach pobliskich ulic i wspólnym opłatku wigilijnym.

Czynni członkowie grupy:

 • Maria Piekut
 • Krystyna Samselska
 • Antoni Sokół
 • Magdalena Rogowska
 • Henryka Konarska
 • Maria Rusiłowicz
 • Jadwiga Moroz
 • Franciszek Moroz

Obejmujemy modlitwą członków, którzy ze względu na wiek i chorobę nie mogą uczestniczyć aktywnie w grupie ale łączą się z nami zawsze duchowo. Do nich należą:

 • Regina Żachowska
 • Teresa Polcyn
 • Eugenia Gajdowska

 

Historia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin założonym w Warszawie w celu pogłębienia życia Ewangelią oraz komunii z Jezusem Chrystusem przez Maryję w codzienności.

RRN powstał w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994), którzy z grupą osób świeckich utworzyli wspólnotę ewangelizacyjną dążącą do radykalizmu wiary przez ciągłe nawrócenie. Od 1987 r. Ruch był obecny w wielu diecezjach Polski, a także za granicą.

RRN został erygowany jako diecezjalne publiczne stowarzyszenie wiernych, najpierw w 2001 r. przez kard. Józefa Glempa w archidiecezji warszawskiej, a następnie w wielu innych diecezjach polskich i na świecie. W 2004 r. rozpoczęto starania w Papieskiej Radzie ds. Świeckich o zatwierdzenie statutu na szczeblu międzynarodowym.

W 2007 r. miał miejsce konflikt w ścisłym kierownictwie RRN, który ujawnił nadużycia w sferze doktrynalnej, formacyjnej i organizacyjnej. Kryzys dotknął przede wszystkim Ruch w obu diecezjach warszawskich. Wyłoniła się w nich grupa kapłanów i animatorów świeckich deklarujących wolę ścisłej współpracy z hierarchią i odcięcia się od nadużyć.

W tym samym roku abp Kazimierz Nycz powołał komisję teologiczno - prawną do zbadania RRN w archidiecezji warszawskiej i na podstawie jej ustaleń wydał w 2009 r. dekret odsuwający od Ruchu jego dotychczasowych liderów. Dekret zobowiązywał nowe kierownictwo Ruchu w archidiecezji do przeprowadzenia całościowej reformy, przede wszystkim opracowania nowych materiałów formacyjnych, statutu, dbałości o przejrzystość sfery doktrynalnej, formacyjnej i finansowej. Ruch w archidiecezji uzyskał asystenta kościelnego.

W innych diecezjach Polski kryzys nie wpłynął znacząco na funkcjonowanie RRN. W kilku diecezjach biskupi polecili moderatorom zastosowanie się do zaleceń dekretu abp. Nycza.

W 2009 r. wyłoniona została spośród kapłanów moderatorów diecezjalnych Koordynacja Krajowa (KK). KK zorganizowała regularne spotkania formacyjne świeckich animatorów diecezjalnych. Na prośbę tego grona Ruch uzyskał w marcu 2010 r. opiekuna z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, którym został bp Andrzej Siemieniewski. Aktualnie KK, uzupełniona o delegatów z grona animatorów świeckich, scala działalność RRN w Polsce. Realizuje m.in. wprowadzanie w życie zaleceń dekretu abp. Nycza, w tym pracę nad nowymi materiałami i statutem, w ścisłej współpracy z biskupem delegatem i krajowym asystentem kościelnym.

W 2007 r. RRN był obecny w 40 diecezjach Polski oraz poza jej granicami, licząc ok. 45 000 członków i wielu sympatyków. Księża zaangażowani w działalność Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską.

Duchowość RRN oparta jest na pismach założycieli, przetłumaczonych na wiele języków, przede wszystkim książce Ks. Tadeusza Dajczera Rozważania o wierze (Częstochowa 1992-2006), zeszytach z serii Ku nowej ewangelizacji oraz powstałych na ich podstawie publikacjach. Obecnie zostały podjęte prace nad nową syntezą tych materiałów, aby wykluczyć niebezpieczeństwo błędów doktrynalnych w interpretacji i praktycznych w formacji.

Aktualne informacje o działalności RRN w Polsce są umieszczone na oficjalnej stronie internetowej: rrn.info.pl